Analgesics
Antiandrogens
Azvudine
Bromhexine
Budesonide
Colchicine
Conv. Plasma
Curcumin
Famotidine
Favipiravir
Fluvoxamine
Hydroxychlor..
Ivermectin
Lifestyle
Melatonin
Metformin
Minerals
Molnupiravir
Monoclonals
Naso/orophar..
Nigella Sativa
Nitazoxanide
Paxlovid
Quercetin
Remdesivir
Thermotherapy
Vitamins
More

Other
Feedback
Home
Top
Abstract
All favipiravir studies
Meta analysis
 
Feedback
Home
next
study
previous
study
c19early.org COVID-19 treatment researchFavipiravirFavipiravir (more..)
Melatonin Meta
Metformin Meta
Azvudine Meta
Bromhexine Meta Molnupiravir Meta
Budesonide Meta
Colchicine Meta
Conv. Plasma Meta Nigella Sativa Meta
Curcumin Meta Nitazoxanide Meta
Famotidine Meta Paxlovid Meta
Favipiravir Meta Quercetin Meta
Fluvoxamine Meta Remdesivir Meta
Hydroxychlor.. Meta Thermotherapy Meta
Ivermectin Meta

All Studies   Meta Analysis    Recent:   

COVID-19 hastalarında yüksek frekans odyometrisi sonuçlarının incelenmesi

Keleş, M., Master's Thesis
Oct 2023  
  Post
  Facebook
Share
  Source   PDF   All Studies   Meta AnalysisMeta
High frequency audiometry in 40 individuals who had COVID-19, 21 treated with favipiravir, showing worse high frequency hearing for favipiravir patients, with statistical significance for right 14 kHz and left 12.5 kHz measurements, suggesting potential ototoxity.
Keleş et al., 7 Oct 2023, retrospective, Turkey, preprint, 1 author.
This PaperFavipiravirAll
Abstract: T. C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ Odyoloji Anabilim Dalı COVID-19 HASTALARINDA YÜKSEK FREKANS ODYOMETRİSİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Mehmet Halit KELEŞ Danışman Dr.Öğr. Üyesi Nebi Mustafa GÜMÜŞ İstanbul – 2023 TEZ TANITIM FORMU Yazar Adı Soyadı : Mehmet Halit KELEŞ Tezin Dili : Türkçe Tezin Adı : Covid-19 Hastalarında Yüksek Frekans Odyometrisi Sonuçlarının İncelenmesi Enstitü : İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı : Odyoloji Tezin Türü : Yüksek Lisans Tezin Tarihi : 10.07.2023 Sayfa Sayısı : 53 Tez Danışmanları : Dr. Öğr. Üyesi Nebi Mustafa GÜMÜŞ Dizin Terimleri : Odyoloji, covid-19, favipiravir, biontec, sinovac, işitme kaybı- yüksek frekans Türkçe Özet : Araştırmada covid-19 geçiren hastalarında yüksek frekans odyometri sonuçlarının incelenmesi ve covid-19 ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Dağıtım Listesi : 1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2. YÖK Ulusal Tez Merkezine İmzası Mehmet Halit KELEŞ T. C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ Odyoloji Anabilim Dalı COVID-19 HASTALARINDA YÜKSEK FREKANS ODYOMETRİSİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Mehmet Halit KELEŞ Danışman Dr.Öğr. Üyesi Nebi Mustafa GÜMÜŞ İstanbul – 2023 BEYAN Bu tezin hazırlanmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğu, kullanılan verilerde herhangi tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez olarak sunulmadığını beyan ederim. Mehmet Halit KELEŞ …/…/2023 T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Mehmet Halit KELEŞ’ in “Covid-19 Hastalarında Yüksek Frekans Odyometrisi Sonuçlarının İncelenmesi” adlı tez çalışması, jürimiz tarafından Odyoloji Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAL Üye Dr. Öğr. Üyesi Nebi Mustafa GÜMÜŞ (Danışman) Üye Dr. Öğr. Üyesi Selim ÜNSAL ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. .... / .... / 2023 Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ Enstitü Müdürü ÖZET İnsanlar arasında rahatlıkla yayılım göstererek tüm dünyayı etkisi altına alan Koronovirüs Hasatalığı (Corona Virus Disease-2019, COVID-19) pandemiye sebep olan viral kaynaklı bir solunum yolu hastalığıdır. Periferik ve santral işitsel yollara zarar vererek işitme duyarlığının azalmasına çeşitli viral enfeksiyonlar sebep olabilmektedir. COVID-19 ile ilgili literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen, COVID-19 ile işitme arasındaki araştırmalarda eksiklik mevcuttur. Bu eksikliklerden yola çıkarak hipotezini oluşturduğumuz çalışmamızda COVID-19 geçiren bireylerde yüksek frekans odyometri sonuçlarını gözlemlemek; covid 19 un santral işitme sistemi üzerinde etkilerini incelemek, bu hastalığı geçiren bireylerin odyolojik açıdan karakteristik bulgularını tespit etmek ve bu bireylerin odyolojik takibinin önemine vurgu yapmak amaçlanmıştır. Çalışmaya 21 (%34,4) Covid-19 geçirmeyen, 1 kez Covid-19 geçiren 28 kişi (%45,9) ve 2 kez geçirmiş 12 kişi (%19,7) dahil edilmiştir. Covid-19 geçirenlerin 21’inin tedavisinde Favipiravir kullanılmıştır ve sadece 2’si yatarak tedavi olmuştur. Covid-19 geçirmiş hastaların sadece 2’sinde Covid-19’a bağlı belirti bulgu..
Loading..
Please send us corrections, updates, or comments. c19early involves the extraction of 100,000+ datapoints from thousands of papers. Community updates help ensure high accuracy. Vaccines and treatments are complementary. All practical, effective, and safe means should be used based on risk/benefit analysis. No treatment, vaccine, or intervention is 100% available and effective for all current and future variants. We do not provide medical advice. Before taking any medication, consult a qualified physician who can provide personalized advice and details of risks and benefits based on your medical history and situation. FLCCC and WCH provide treatment protocols.
  or use drag and drop   
Submit